Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze versie dateert van 17 april 2012

Door gebruik te maken van deze website verklaart de gebruiker zich akkoord met deze Algemene voorwaarden en onze Privacy verklaring.


Inleiding

De hieronder gepreciseerde algemene voorwaarden regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen tussen alle Gebruikers/kopers van de site 'COOKage'(hierna "Gebruiker", “koper” of "U"), en de verkoper 'COOKage' (hierna “COOKage” of “wij”).
Maatschappelijke zetel:                                                                                                                    COOKage.be is een onderdeel van Xanadu Webshops
Cyriel Buysselaan 32, 9840 De Pinte. Belgie
BTW BE0893.469.275
Bankgegevens:
BIC GEBABEBB
IBAN BE37001536832028
Contact opnemen met COOKage:
E-Mail: info@COOKage.be
Tel: +32 (0)488 92 76 36
Fax: 00 32 (0) 9 236 30 22

Algemene voorwaarden in verband met het gebruik van de website


Artikel 1
1.1COOKage kan er toe bewogen worden specifieke bepalen van de algemene voorwaarden te wijzigen. Daarom is het noodzakelijk deze voorwaarden te herlezen voor elk bezoek aan de site van COOKage.be (hierna de "Site").
1.2 Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze een geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopvoorwaarden.
1.3Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten nog slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebuiker. Wij kunnen ingeen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer wijzigingen van de verkoopvoorwaarden, de inhoud van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

Artikel 2
2.1Wij geven geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen en programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.
2.2De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan) in met betrekking tot deze andere websites.
2.3De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden vertrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites). Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beeindigen van uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 3
3.1De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beeindigen van zijn recht op toegang.
3.2Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten gebruik of verspreiding van de hand.

Artikel 4
4.1Elk commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegde in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 5
5.1Voor elke betwisting, voorkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval geschil het vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn.

Algemene verkoopvoorwaarden bij verkoop op afstand

Artikel 1. Vorming van het contract
1.1Het tussen de koper en verkoper gesloten contract wordt in de nederlandse taal gesloten.
1.2De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
1.3De online bestellingen gebeuren in verschillende stappen. De koper kan vrijblijvend kennisnemen van de beschikbare goederen en de daaraan gekoppelde prijzen. Alvorens tot de online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te identificeren. Vermelde identificatie laat de koper toe zijn bestelling te plaatsen waarna de koper een onderbevestiging per e-mail wordt gestuurd. Deze orderbevestiging door de verkoper is bindend.
1.4 De tussen de koper en verkoper online tot stand gekomen overeenkomst zal door de verkoper met het oog op archivering uitgeprint worden en gedurende een termijn van 1 jaar bewaard worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en is op eenvoudig verzoek van de koper beschikbaar.

Artikel 2. Een bestelling doorgeven
2.1U kunt uw bestelling doorgeven via Internet op onze site: www.COOKage.be 24 uur per dag, 7 dagen per week.
2.2De bestelling wordt per e-mail bevestigd zodra wij bevestiging hebben van uw betaling.
2.3Het aanvaarden van de bestelling door de verkoper houdt in hoofde van de verkoper geen enkele verplichting tot installatie van de goederen in.
2.4U ontvangt een factuur met overzicht van uw bestelling en bevestiging van uw betaling

Artikel 3. Annuleren van een bestelling
3.1Als u een bestelling geplaatst hebt maar van uw bestelling wil afzien, kunt u deze bestelling kosteloos annuleren. Dit kan voor zover uw bestelling nog niet betaald is. U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail sturen naar info@COOKage.be.
3.2Heeft u net betaald en wil u uw bestelling annuleren, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze info@COOKage.be. Als uw bestelling nog niet verwerkt is, kunnen we kosteloos annuleren. Eens uw bestelling verwerkt is kan u geen annulatie meer vragen.
3.3 Van zodra uw bestelling geleverd is kan u beroep doen op uw verzakingsrecht. Zie hiervoor artikel 10.
3.4Een bestelling wordt automatisch geannuleerd als wij uw betaling, 6 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling, niet ontvangen hebben.

Artikel 4. Productinformatie
4.1COOKage besteedt de grootste zorg aan het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het mogelijk maken en volgens de beste standaarden op de markt.
4.2Bij alle producten staat een korte beschrijving of meer gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijving en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent. In geval van twijfel kan u steeds mailen naar info@COOKage.be. Alle foto’s op de website zijn informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze foto’s zijn niet bindend. Zie ook artikel 2 en 3 van de algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 5. Prijzen
5.1De producten die we verkopen zijn onderhevig aan het Belgische BTW stelsel. We vermelden onze prijzen inclusief Btw (6%, 21%) op onze site. We verkopen onze goederen enkel aan particulieren.
5.2De verzendkosten worden berekend op het einde van uw bestelling. De huidige verzendkosten staan vermeld op de site.
5.3We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Artikel 6. Beschikbaarheid
6.1Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.
6.2Mocht een door u besteld product niet voorradig zijn, dan verplichten wij ons ertoe u hiervan per mail op de hoogte te brengen binnen 3 werkdagen na het bevestigen van uw de betaling en meteen te vermelden binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.
6.3Uitzonderlijk kunnen producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden de wel beschikbare producten opgestuurd. Ter vervanging van het niet beschikbare product stellen wij u een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs voor. Als u het vervangproduct niet wenst, gaan wij over tot de terugbetaling van het niet beschikbare product.

Artikel 7. Wijze van levering of afhaling
7.1De op de site verkochte producten worden geleverd in Belgie en Nederland. Uw bestelling wordt geleverd op het adres dat u bij uw bestelling opgegeven hebt. De klant kan er ook voor kiezen om de producten af te halen in een kiala trefpunt of op ons adres in De Pinte.
7.2COOKage verstuurt uw bestelling na ontvangst van uw betaling zoals aangegeven in artikel 8. U ontvangt uw bestelling binnen 2 tot 3 werkdagen na bevestiging van betaling. Als u gekozen heeft voor betaling via creditcard zal de leveringstermijn korter zijn dan als u gekozen heeft voor betaling via overschrijving.                                                                                                                                                                                   7.3 Heeft u gekozen voor afhaling in een kiala punt. Dan zal uw bestelling ter plaatse zijn binnen 4 werkdagen. U kan uw pakje volgen en u krijgt bericht als uw pakje toegekomen is in het trefpunt van uw keuze.

7.4 Heeft u gekozen voor afhalingop ons adres in De Pinte. Dit kan enkel na afspraak en ten vroegste 24 na plaatsen en ontvangen van de betaling.

7.5Opgaven van levertijden gelden als een indicatie en nooit als een uiterste termijn.                                                                                 7.6Overschrijding van een levertermijn geeft de koper niet het recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levering meer dan 30 dagen, gerekend van het moment van de vooraf overeengekomen afleverdatum, duurt, dan mag de overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in artikel 11.

7.7De levering wordt verzorgd door een transprotservice zoals bPost, TNT, UPS,...De bezorging kan in meerdere deelleveringen plaats vinden. Dit zal voor de koper geen extra kosten met zich meebrengen dan diegene die bij het sluiten van de overeenkomst is opgegeven.

7.8Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn. Het transprotrisico bij een bestelling is voor COOKage.

7.9Na het constateren van enig gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen of te laten ter voorkoming van (verdere) schade.


Artikel 8. Beveiligde betaling
8.1COOKage biedt u volgende betaalmogelijkheden: Creditcard (Visa of Mastercard), Betaalkaart, en vooruitbetaling via overschrijving . Het online betalen per creditcard en betaalkaart wordt uitgevoerd via Paypal.
8.2Als onze verzekeraar of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe overgaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.
8.3Als u betaalt per overschrijving zal uw bestelling pas verstuurd worden na betaling. Dit duurt gewoonlijk een 3-tal werkdagen.

Artikel 9. Niet –conforme levering en bezwaar
9.1Protesten i.v.m niet-conforme levering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een termijn van 3 dagen vanaf de levering, zoniet wordt het protest als nietig en onbestaand beschouwd.
9.2De goederen worden verkocht ‘as is’ en worden , behoudens de gevallen omschreven in artikel 9.3
9.3Vrijwaring door de verkoper t.a.v. de koper is beperkt tot vrijwaring voor eigen daad van de koper alsmede voor de vrijwaring voor geborgen verbreken welke binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek aan de verkoper per aangetekend schrijven worden gemeld. Elk bezwaar moet opgestuurd worden met een kopie van de rekening.
9.4De koper dient eerst contact op te nemen met COOKage voor producten teruggezonden worden. Voor meer details over terugsturen van producten zie artikel 11.
9.5Indien de koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 12 omschreven verplichtingen.
9.6 Elk bezwaar over de kwaliteit van een product moet verzonden worden met een specimen van het product met aanduiding van het defect, en in de mate dat het nodig is de feiten te bewijzen, een voorbeeld van hetzelfde product in zijn originele verpakking met de vereiste referenties ter identificatie.

Artikel 10. Verzakingsrecht
10.1 Volgens het verzakingsrecht kan je bij COOKage een artikel binnen 14 dagen na ontvangst ruilen of terug te sturen.
10.2De terug te sturen producten moeten in perfecte staat zijn, en zorgvuldig verpakt in hun originele verpakking, zonder wijziging van de referentie of de serienummers; de etiketten moeten intact zijn, evenals de zegels en stempels die de herverkoop van de producten mogelijk maken. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen dus niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
10.3De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor je eigen rekening. In rekening gebrachte verzendkosten worden niet door ons vergoed.
10.4 Niet alle producten kunnen teruggestuurd worden.
De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of teruggestuurd worden:

In bepaalde gevallen zal de consument evenwel niet over een verzakingsrecht beschikken:

Gevallen opgesomd in artikel 47,4 Wet Marktpraktijken:
  • Overeenkomsten betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de bedenktermijn (bijvoorbeeld: on-line consulteren van databanken);
  • Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld: gordijnen, levensmiddelen, naamplaten, …);
  • Overeenkomsten betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken (bijvoorbeeld software van Fotoshop waarvan de verpakking met zegel is geopend);
  • Overeenkomsten betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
  • Overeenkomsten betreffende de levering van weddenschappen en loterijen.
  • Overeenkomsten betreffende de levering op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijdstippen langskomende bezorgers.

Artikel 11. Terugsturen van producten
11.1Om het terugsturen van producten vlot te laten verlopen vragen we u om een stappenplan te volgen.
*Meld per mail bij info@COOKage.be dat u een artikel wil terugsturen.
Vermeld in de mail duidelijk om welke reden u het product wil terugsturen: verzakingsrecht, defect,... Dit is belangrijk om u correct te kunnen helpen.
*U ontvangt van ons een e-mail met een bevestiging van uw verzoek.
*U ontvangt via e-mail instructies voor de verzending van het artikel.
Er wordt ook duidelijk afgesproken wat de verdere stappen zijn reparatie, omruiling, terugbetaling,...
*Na ontvangst van uw zending krijgt u een een ontvangstbevestiging.
*Wij nemen de nodige stappen zoals eerder afgeproken. We houden u verder op de hoogte van de status van het product.
11.2 Lees ook artikel 10 over het verzakingsrecht
11.3 Lees ook artikel 9 over niet conforme levering en bezwaar
11.4 Lees ook artikel 12 over garantie van onze producten

Artikel 12. Garantie
12.1 Na het constateren van enig gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen of te laten ter voorkoming van (verdere) schade

Artikel 13. Overmacht
13.1Indien COOKage door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
13.2Indien de overmachttoestand 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
13.3Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van COOKage onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staking, brand, burgeroorlog, terrorisme, energiestoring, telecommunicatiestoring, …
13.4COOKage zal de koper zo spoedig mogelijk van de (dreigende) overmacht op de hoogte brengen.

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens
14.1De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens.
14.2Alvorens tot een online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich te registreren. De koper kan zelf een login en wachtwoord kiezen. De koper dient zijn naam, voornaam, adres en e-mailadres op de site in te vullen. De gebruiker/koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord. U kan op elk moment een nieuw paswoord instellen of een nieuw paswoord aanvragen indien u dit vergeten zou zijn.
14.3De door de koper verstrekte persoonsgegevens zullen door de verkoper enkel verwerkt worden met het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen
14.4De door de verkoper verzamelde persoongegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Onder geen beding worden persoonsgegevens aan een derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan.
14.5U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978). U kunt op elk moment bij COOKage uw verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen. Als u hiervoor gekozen hebt bij uw inschrijving op de Site, ontvangt u promotionele e-mails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes U kunt op elk moment ervoor kiezen geen e-mail van ons te ontvangen door u op de site af te melden voor de nieuwsbrief.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
15.1Het Belgische recht is van toepassing op de verkoopovereenkomst. Enkel de rechtbank van Gent zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die zouden voorkomen uit deze verkoopovereenkomst.


Terug